USŁUGI

Prowadzimy sprawy z zakresu:

  • prawa karnego (obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, przygotowywanie pism procesowych, powództw adhezyjnych, apelacji, kasacji),
  • prawa gospodarczego (sprawy dotyczące umów i ich wykonania, sprawy o zapłatę między przedsiębiorcami)
  • prawa cywilnego (sprawy o zapłatę, odszkodowanie, ochronę dóbr osobistych),
  • prawa pracy (wszelkie roszczenia wynikające ze stosunku pracy)
  • prawa administracyjnego (sprawy dotyczące odwołań od decyzji organów administracji publicznej, sporządzanie zażaleń i skarg, występowanie przed sądami administracyjnymi)
  • prawa spadkowego (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o obalenie testamentu).
  • prawa rodzinnego (sprawy o rozwód, separację, alimenty, podział majątku, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa),

 

     Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z klientem. Jego wysokość uzależniona jest między innymi od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy.

     Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową (kiedy możliwe jest określenie z góry zakresu prac i wymiaru czasowego),może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe (kiedy nie jest możliwe ustalenie z góry zakresu prac). Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna udzielana jest za darmo.

W naszej kancelarii doradzamy również w sprawach podatkowych.